Bez kategorii

Kim jesteśmy?

image_pdf
Geneza, cele i działalność „FL” Drukuj Email
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „FORUM LUBONSKIE”, powstało w lutym 1995 r. Obecnie skupia około 110 członków. Jest stowarzyszeniem pełnym (posiadającym osobowość prawną, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000219041). Powstało dzięki inicjatywie osób bezpośrednio związanych z czasopismem „Wieści Lubońskie” oraz niektórych działaczy byłego Samorządowego Komitetu Obywatelskiego w Luboniu. Intencją założycieli było pragnienie podjęcia szerszej działalności niż mogły dać łamy czasopisma. Długo dyskutowano i przygotowywano założenia programowe „Forum Lubońskiego”, cele oraz sposoby ich realizacji. Zostały one zapisane szczegółowo w Statucie tej organizacji.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju edukacji społeczno – kulturalno – oświatowej i integracji środowiska lokalnego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez szeroko pojętą działalność organizacyjną, informacyjną, publicystyczną, kulturalną, oświatową, turystyczną i sportową a w szczególności:

 1. Upowszechnianie informacji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. Wydawanie czasopism, biuletynów, książek itd.(w tym zbieranie reklam);
 3. Organizowanie imprez, prelekcji, sympozjów, zebrań, wystaw itd. oraz rajdów i wycieczek;
 4. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 5. Tworzenie forum dyskusyjnego dla środowisk opiniotwórczych;
 6. Edukacja mieszkańców i kształtowanie opinii społecznej;
 7. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej;
 8. Wspieranie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; gromadzenie pamiątek historycznych, w tym ikonograficznych;
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 10. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym celu działania;
 11. Finansowanie działań, których celem jest identyfikacja mieszkańców z miejscem, w którym żyją;
 12. Organizowanie i wspieranie działań proekologicznych, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 13. Przeprowadzanie plebiscytów, konkursów i loterii;
 14. Podejmowanie inicjatyw politycznych i społecznych, mających na celu wszechstronną pomoc mieszkańcom Lubonia;
 15. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. Promocja i organizacja wolontariatu;
 18. Przeprowadzanie badań socjologicznych.

 

Jak wynika z powyższych zapisów, działalność ta jest i może być prowadzona bardzo szeroko. Wiele zależy jednak od możliwości, chęci, aktywności czy entuzjazmu członków Stowarzyszenia, których praca nie jest nastawiona na zysk. Należy zaznaczyć, że działania i inicjatywy Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” bardzo rzadko są wspierane, także finansowo, przez władze Lubonia.

Niektóre formy aktywności Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” wrosły w pejzaż naszego miasta i niekiedy wydają się być tak oczywistymi, że nie uświadamiamy sobie bezinteresownego wysiłku wielu ludzi.

Namacalnym wynikiem działalności Stowarzyszenia „FORUM LUBOŃSKIE” jest branża wydawnicza. Oprócz Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców – „Wieści Lubońskich”, samodzielnie opracowano i wydano mapę Lubonia (1995 r.) czy poręczny „Informator” (1996 r.). W dorobku są też książki związane tematycznie z naszym miastem. Pierwszą z nich, wydaną w 1998 r., była praca panów Stanisława Malepszaka i Błażeja Stanisławskiego pt. WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE W LUBONIU. Druga to, wydana rok później, obszerna pozycja autorstwa pana Stanisława Malepszaka pt. ŻABIKOWO – DZIEJE WSI I FUNDACJI AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO. Opracowaliśmy również ogólnopolskie wydanie pozycji zachęcającej do bliższego zapoznania się z postacią błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, którego doczesne szczątki znajdują się w naszym mieście. W 2001 r., we współpracy z norweskim grafikiem, wydaliśmy tomik poezji lubonianki – Magdaleny Marcinek Mikołajczak. W 2002 r. wydana została książka pt. LUBOŃ I OKOLICE – DZIEJE OSADNICTWA I DZIEWIĘCIU PARAFII, autorstwa Stanisława Malepszaka, której pierwszy nakład (800 egz.) wsparty finansowo przez Powiat Poznański oraz miasto Luboń, rozszedł się błyskawicznie i w 2005 r. ukazało się II wydanie. W 2008 r. stowarzyszenie wydało kolejną książkę pod tytułem 200 LAT OŚWIATY W LUBONIU napisaną przez Stanisława Malepszaka i Piotra Pawła Ruszkowskiego. Jej druk został wsparty finansowa przez Urząd Miejski.

(Niektóre z tych przybliżających historię i promujących nasze miasto pozycje można jeszcze nabyć).

W przygotowaniu książka LUBONIANIE W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM, w której znajdą się m.in. biogramy około 200 lubonian biorących udział w tym zwycięskim zrywie.

Z pewnością warte odnotowania są też takie inicjatywy Stowarzyszenia jak:

spotkania z cyklu NA FORUM, na których mieszkańcy mieli okazję wymienić opinie z ważnymi osobistościami czy poszerzyć swoją wiedzę o problemach, nie tylko lokalnych. Przed wyborami samorządowymi w 2002 r. prowadziliśmy wspólnie z Biblioteką Miejską Szkołę Samorządowego Myślenia i Działania. Jej celem było kształtowanie opinii społecznej, tworzenie forum dyskusyjnego dla środowisk opiniotwórczych w Luboniu i edukacja mieszkańców zainteresowanych władzą samorządową.

Wynikiem współpracy FORUM LUBOŃSKIEGO z Towarzystwem Gospodarczym Lubonia jest bezpośredni udział w powstawaniu 14-kilometrowej trasy dydaktyczno – rowerowej z Lubonia do Puszczykówka oraz mapki promującej to edukacyjno-turystyczne przedsięwzięcie. Inwestycja wykonana w ramach grantu finansowanego z UNDP (United Nations Development Programme).

FORUM LUBOŃSKIE jest też animatorem kontaktów Lubonia z organizacjami francuskimi, prowadzone dziś przez Stowarzyszenie LUBOŃ BEZ GRANIC.

O wszystkich poczynaniach Stowarzyszenia mieszkańcy mają okazję poczytać na łamach Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców – „Wieści Lubońskich” – czasopisma samorządowego o charakterze obywatelskim.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, w jego ramach działają autonomiczne kluby i sekcje:

 • Redakcja Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców – „WIEŚCI LUBOŃSKIE” działająca od początku w ramach wewnętrznego Statutu.
 • KLUB POETYCKI powstały z inicjatywy Magdaleny Marcinek-Mikołajczak działający na podstawie regulaminu.
 • Klub SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE powstały w 2002 r z inicjatywy Wojciecha Dutki, działający wg wewnętrznego regulaminu. Wziął on udział w wyborach (2002 r.), zdobywając największe poparcie społeczne (ilość głosów). Ze względu na metodę Donta stosowaną przy obsadzaniu mandatów Klub wprowadził jedynie 7 na 21 radnych do Rady Miasta Luboń, zepchniętych później, działaniami „Wspólnoty Lubońskiej” i „Lubonianki z Miastem”, do roli opozycji. W wyborach 2006 r. SFO  wprowadziło w pierwszej turze burmistrza – Dariusza Szmyta, a do Rady Miejskiej 7 radnych.
 • Przy Stowarzyszeniu zawiązuje się też KLUB HISTORYCZNY, którego celem jest m. in. poszukiwanie, gromadzenie i kopiowanie dokumentów, zdjęć oraz pamiątek związanych z rodzinami, organizacjami i firmami działającymi na terenie dzisiejszego Lubonia.
 • Akademia Młodych Dziennikarzy – klub założony przez Magdalenę Woźniak-Patej, działający wg regulaminu, którego zadaniem jest prowadzenie zajęć dla interesujących się tym zawodem dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego.

Wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w działalność STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO FORUM LUBOŃSKIE lub jego Klubów czy Sekcji – zapraszamy do współpracy. Siedziba ul. Wschodnia 23A/62 (redakcja „Wieści Lubońskich”). Kontakt tel./fax 61 810 43 35 lub tel. kom. 609 616 277.

Założyciele Stowarzyszenia

„FORUM   LUBOŃSKIE”